หน้าหลัก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พ.ศ.2560