หน้าหลัก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน