หน้าหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางระพีพร เกิดกลาง)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางพิณทอง ปารดิษฐ)
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสุภาดา สัตย์คุ้ม)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการนอกเขตพื้นที่ศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิง)
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน